Élettársak vagyonmegosztása

Időpontot a email címre történő üzenet megküldésével tud kérni vagy hívja a 0670-333-2164-es telefonszámot!

Vagy kérjen időpontot konzultációra ide kattintva!

Mit jelent az élettársi kapcsolat?

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Fontos, hogy az élettársi kapcsolathoz nem kell papír, nem kell az élettársi kapcsolatot bejegyeztetni!

Meddig áll fent az élettársi kapcsolat?

Az élettársi kapcsolat a fentiekben meghatározott feltételek fennállása esetén az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.

Pár szó az élettársi vagyonjogi szerződésről

Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

A szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely – szerződés vagy a Polgári törvénykönyv alapján – a házastársak között érvényesülhet.

A szerződés harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett.

Az Élettársak közötti milyen törvényes vagyonjogi rendszer áll fent?

Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló vagyonszerzők. Az életközösség megszűnése esetén bármelyik élettárs követelheti a másiktól az együttélés alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az a vagyon, amely házastársak esetén különvagyonnak minősül.

Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül.

Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene.

Az élettársat a vagyonszaporulatból megillető részesedés védelmére és a vagyonszaporulat élettársak közötti megosztására – a Polgári törvénykönyv eltérően nem rendelkezik – a házastársak között szerződéssel kiköthető közszerzeményi rendszer rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a felek egymás között békében meg tudnak állapodni, akkor az élettársak egymás között a vagyonszaporulat megosztását egy megállapodásban rendezhetik.

Ha a felek között vita van, akkor a bíróságtól kérhető az élettársi életközösség alatt keletkezett vagyonszaporulat megosztása.

A bírósági perben a vagyonszaporulat meglétét mindig az igényt érvényesítő félnek kell bizonyítania!

Mivel az élettársak között a vagyonszaporulat megosztására irányuló igény a jog nyelvén kötelmi igény, az igényérvényesítésre az általános (5 éves) elévülési időn belül van lehetőség.

Az elévülés kezdő időpontját pedig az élettársi életközösség megszűnésének az időpontjától kell számítani.

Az élettársak lakáshasználatával és egyéb kérdésekkel kapcsolatban további információt ide kattintva talál.