Mit érdemes tudni a CSOK – családi otthonteremtési kedvezmény – támogatásról, ha használt lakás vásárlásához kívánjuk igénybe venni?

Egyre több adásvételi szerződés elkészítésekor fordulnak hozzám azzal a vevők, hogy a vételár egy részét CSOK támogatással szeretnék teljesíteni. A gyakori kérdéseket összegzem.

Az alábbiakban összeszedem azon legfontosabb előírásokat, hogy csok adásvételi szerződésnél milyen feltételeket kell teljesítenie annak, aki élni szeretne ezzel a támogatási formával. A felsorolás nem teljes körű és nem helyettesíti CSOK igénylés esetén a jogszabály teljes áttanulmányozását!

A CSOK rendelet (17/2016. (II. 10.) Korm. r. ) teljes szövegét ide kattintva érheti el!

A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen igényelhetik.

Az egy háztartásban élők egyidejűleg egy otthonteremtési kedvezmény igénybevételére jogosultak.

A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén,

a)használt lakás vásárlása vagy

b)meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett – bővítése, korszerűsítése

céljából vehető igénybe.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

Mi minősül a CSOK-nál használt lakásnak?

lakás:a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely rendelkezik legalább:

a)12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel,

b)közműves villamos energia szolgáltatással,

c)egyedi fűtési móddal,

d)közműves szennyvízelvezetéssel, ennek hiányában a szennyvíz elhelyezése és tisztítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, és

e) közműves ivóvíz-szolgáltatással, ennek hiányában a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van;

használt lakás:olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak;

Mekkorának kell lennie a CSOK-nál a lakásnak?

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie

a)egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,

b)két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,

c)három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,

d)négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Mennyibe kerülhet a CSOK-os lakás?

A lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket és a készpénzben átadott vételárrész pl. foglaló legfeljebb a teljes vételár 10%-a lehet.

Kérhetem- e a CSOK-ot még meg nem született gyermekre?

Igen!

A támogatás megállapítása során

a)a meglévő gyermeket,

b)a 24. hetet betöltött magzatot, valamint

c)a vállalt gyermekeket

együttesen kell figyelembe venni.

A fiatal házaspár – házastársak, akik közül legalább az egyik fél a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. életévétgyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.

Mi történik CSOK-nál, ha a vállalt gyermekszámot nem érem el?

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalásra a támogatási szerződésben meghatározott határidőig gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten – a gyermekvállalási határidő leteltét követő 60 napon belül – vissza kell fizetni. Ha a gyermek halva születik, a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni.

Mi történik, ha utóbb születik gyermek, akit a CSOK támogatásnál még nem vettünk figyelembe?

Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerződéssel rendelkező támogatott személy esetén a családi otthonteremtési kedvezmény azon utóbb született gyermek után is igényelhető, akire tekintettel a támogatott személy nem részesült a családi otthonteremtési kedvezményben. Az utóbb született gyermek után igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény gyermekenként 400 000 forint, azzal, hogy lakás bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény nem haladhatja meg a 19. § (3) bekezdésében meghatározott bekerülési költséget.

CSOK-nál ki minősül gyermeknek? CSOK-nál csak saját gyermekemet vehetem figyelembe?

gyermek:

a)a magzat a várandósság betöltött 24. hetét követően, valamint

b)aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

ba)a 25. életévét még nem töltötte be,

bb)a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához

a)a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő gyermekét,

b)a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c)a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

Mennyi a CSOK összege egy, kettő, három, négy vagy annál több gyermek esetén?

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege

a)egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b)két gyermek esetén 1 430 000 Ft,

c)három gyermek esetén 2 200 000 Ft,

d)négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.

Milyen feltételeknek kell megfelelnie a CSOK támogatást igénylőknek?

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy

a)az igénylő büntetőjogi felelősségét az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült;

b)az igénylőnek ne legyen az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása;

c)az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint – ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt – biztosított, és legalább 180 napja – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatosan

ca)a Tbj. 5. §-a szerint biztosítottként szerepel,

cb)a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy

cc)kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja;

d)a lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas;

e)az igénylő – lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás, valamint lakás bővítése esetén a bővíteni kívánt lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – szerződésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépését megelőzően, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történő megterhelésére e rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően került sor;

f)az igénylő a vételár vagy a bekerülési költség kiegyenlítésére használja fel a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakástulajdonának a 18. §-ban foglaltak szerint kiszámított vételárát;

g)lakás vásárlása esetén az igénylő az adásvételi szerződést benyújtsa.

Milyen egyéb fontos feltételeket kell teljesíteni a CSOK-nál?

Lakás vásárlása esetén nyilatkozni kell arról, hogy az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint gazdálkodó szervezet eladó esetén az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal.

Vállalja, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt – a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott – fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti.

Vállalja, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik.

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének időpontjától számítva 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Kell-e a CSOK támogatási időszak alatt lakásbiztosítással rendelkeznem?

A fenti időszakban a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

Mi történik akkor, ha a CSOK alatt a házasságunkat felbontják, elválunk?

Házasság felbontása esetén, ha a volt házastársak közös lakásukat az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom idején idegenítik el, úgy őket – a (3) bekezdés kivételével – az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

(2) A volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.

(3) Házasság felbontása, érvénytelenítése esetén, ha

a)− a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével vásárolt lakás tulajdonjogát, és

b)a házasságot felbontó, érvénytelenné nyilvánító jogerős bírósági határozat alapján – a nagykorúvá vált gyermek kivételével – valamennyi gyermek lakóhelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél marad,

a tulajdoni hányadát elidegenítő felet az (1) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

A CSOK támogatás további feltételeit, részleteit az oldal tetején található CSOK rendelet (17/2016. (II. 10.) Korm. r. ) fülre történő kattintással éri el.

Az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíjáról további tájékoztatást ide kattintva kaphat!

További a blogok fülre kattintva az adásvétellel kapcsolatos fontos cikkeket olvashat pl. adásvétel illetéke, mikor illetékmentes az ingatlan átruházása, mennyi az adásvételnél az SZJA? stb.)

Adásvétellel kapcsolatban további információért várom megkeresését a email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon vagy ide klikkelve online!