Mit érdemes tudni a CSOK – családi otthonteremtési kedvezmény – támogatásról, ha új lakás vásárlásához kívánjuk igénybe venni?

Egyre több adásvételi szerződés elkészítésekor fordulnak hozzám azzal a vevők, hogy a vételár egy részét CSOK támogatással szeretnék teljesíteni. A gyakori kérdéseket összegzem.

Az alábbiakban összeszedem azon legfontosabb előírásokat, hogy csok adásvételi szerződésnél milyen feltételeket kell teljesítenie annak, aki élni szeretne ezzel a támogatási formával. A felsorolás nem teljes körű!

Az új lakásokra vonatkozó CSOK rendelet (16/2016. (II. 10.) Korm. r. ) teljes szövegét ide kattintva éri el.

Mennyi az igényelhető CSOK összeg?

A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál

a)egy gyermek esetén 600 000 Ft,

b)két gyermek esetén 2 600 000 Ft,

c)három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.

A CSOK-nál mely gyermekeket lehet figyelembe venni? CSOK-nál csak saját gyermekemet vehetem figyelembe?

A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához a családi otthonteremtési kedvezményt igénylő

a)egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,

b)házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,

c)fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK-nál ki minősül gyermeknek?

Gyermek:

a)a magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint

b)aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és

ba)a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb)a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

Még meg nem született gyermekre is kérhetem a CSOK-ot?

A fiatal házaspár – házastársak, akik közül az e rendelet szerinti lakáscélú állami támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét – gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő:

a)600.000-Ft vagy 2.600.000-Ft összeg szerinti támogatási összeg igénybevételekor

aa)egy gyermek vállalása esetén 4 év,

ab)két gyermek vállalása esetén 8 év,

b)a 10.000.000-Ft támogatási összeg igénylése esetén – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év.

Mekkora új építésű lakás, illetve új építésű lakóépület vásárolható- építtethető?

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható lakás hasznos alapterülete

a)egy gyermek esetén legalább 40 m2,

b)két gyermek esetén legalább 50 m2,

c)három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.

A családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete

a)egy gyermek esetén legalább 70 m2,

b)két gyermek esetén legalább 80 m2,

c)három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.

Mi minősül új lakásnak?

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével

a)az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel (a továbbiakban: lakás), amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:

aa)12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,

ab)közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,

ac)egyedi fűtési móddal rendelkezik,

ad)közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és

ae)közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy

b)tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a)pontaa)-ae)alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre.

Mi minősül egylakásos lakóépületnek?

Egylakásos lakóépület:a tulajdoni formájától függetlenül olyan

a)szabadon álló, oldalhatáron álló, zártsorú beépítési móddal vagy a telken meglévő épülethez csatlakozó módon épített egy lakást magába foglaló lakóépület, amely önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik, vagy

b)ikerház, sorház vagy láncház, amelyben a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás önálló tető- és épületszerkezettel és a terepszintről közvetlen bejárattal rendelkezik.

Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a Hpt.-ben, az OTÉK-ban és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározottak szerint kell értelmezni.

Meddig kell a CSOK-os új építésű ingatlanban laknom?

Új lakás építése esetén a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjon.

CSOK esetén bejegyez-e az állam valamilyen terhet – jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat – az ingatlanra?

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az új lakásra a támogatott személynek ezen időszara lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

Építőipari cégem van, gondot jelent ez a CSOK-nál?

Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Édesanyámtól, közeli hozzátartozómtól, élettársamtól vásárolnám az ingatlant? Problémát jelent a CSOK szempontjából?

Az új lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély. A feltételnek való megfelelésről az igénylő büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik.

Milyen összegű készpénzes fizetés megengedett CSOK-nál?

Új lakás vásárlása esetén a támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat, lakáscsere esetén a vételár-különbözetet az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.

A CSOK támogatás további feltételeit, részleteit az oldal tetején található CSOK rendelet (16/2016. (II. 10.) Korm. r. ) fülre történő kattintással éri el.

Ingatlan átruházás illetékével és adózásával kapcsolatban további információt itt talál, illetve adásvételi-, ajándékozási szerződés és haszonélvezeti jog alapítása körében, mint szakterületeimről bővebben itt tud olvasni!

Adásvétellel kapcsolatban további információért várom megkeresését a email címen és a 0670-333-2164-es telefonszámon!

Vagy tegye fel kérdését, kérjen konzultációra időpontot ide kattintva online!